Provincie komt met extra pakket aan coronamaatregelen

LEEUWARDEN - Fryslân zet dit jaar tenminste 5 miljoen euro extra in om bedrijven en organisaties te ondersteunen die getroffen zijn door de coronacrisis. Dit is naast de aanpassing van bestaande regelingen, beleid en projecten in deze coronacrisis.

Het extra geld is bedoeld als aanvullende noodhulp en om perspectief te bieden op wederopbouw. De precieze invulling van het pakket van regelingen wordt de komende tijd door Gedeputeerde Staten uitgewerkt en aan Provinciale Staten voorgelegd.

Gedeputeerde Sander de Rouwe: “De afgelopen jaren hebben we bewust geld achter de hand gehouden voor onvoorziene tijden, we vinden dat die nu aangebroken zijn. We willen aanvullend zijn op wat het Rijk doet, het is immers een nationale crisis die vraagt om nationale maatregelen. We gaan de komende tijd verder kijken hoe we samen met partners kunnen doen wat nu nodig is voor de brede welvaart in Fryslân.”

Door de coronacrisis is het gewenst dat wij als provincie snel kunnen acteren met maatregelen waarbij wij van toegevoegde waarde kunnen zijn. Dit naast de maatregelen die het Rijk en de gemeenten al treffen. De afgelopen weken hebben we al een aantal maatregelen getroffen. Deze maatregelen konden uit bestaande budgetten gefinancierd worden, maar dit zal niet altijd meer mogelijk zijn. Daarom wordt in 2020, via de Eerste Bestuursrapportage 2020, een breed corona budget beschikbaar gesteld van € 5 miljoen. Dit budget kan voor meerdere beleidsterreinen ingezet worden voor met name structuurversterkende effecten op de (middel)lange termijn.

Sobere Kadernota 2021
Deze kadernota staat in het licht van onze reactie op de crisis en de nasleep ervan. Als meer duidelijk wordt over de nasleep van de crisis willen we daarop effectief in kunnen spelen. Daarom zijn we in deze kadernota terughoudend met voorstellen. We willen voldoende middelen achter de hand houden om waar nodig te kunnen ondersteunen en bijsturen. Daarnaast willen we ook voorbereid zijn op tegenvallers die ongetwijfeld zullen opdoemen. Daarom staan in deze kadernota vrijwel alleen voorstellen die op grond van eerder gemaakte afspraken onvermijdelijk zijn.

Te downloaden:
Kadernota 2021.PDF(1,49 MB)

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Bolsward - IJselmeerkust

Wees loyaal – aan onze vrienden