Omgevingsfonds Windpark Fryslân uit de startblokken

Foto: Casper van der Kloet

MAKKUM - De Stichting Omgevingsfonds Windpark Fryslân is formeel een feit. De oprichtingsakte is deze week gepasseerd bij de notaris. 

De stichting heeft de komende twintig jaar, vanaf 2021, jaarlijks een bedrag van zo’n 720.000 euro te besteden. Dit geld, afkomstig uit de opbrengsten van het windpark, is bedoeld voor lokale projecten langs de IJsselmeerkust in de gemeente Súdwest-Fryslân. Aan het windpark wordt nu nog druk gebouwd. De planning is dat de 89 windturbines komende zomer geplaatst zijn en (vanaf juli) energie zullen leveren.

Het Omgevingsfonds heeft als doel “het ondersteunen van het verduurzamen, verbinden, verbeteren, vernieuwen en promoten van de kwaliteiten van het IJsselmeer en de IJsselmeerkust in de gemeente Súdwest-Fryslân, voor natuur, bewoners, toerisme en recreatie, en het aandacht geven aan cultuur en erfgoed.” Over een aantal maanden kunnen inwoners, organisaties en bedrijven uit de IJsselmeerregio meer informatie vinden en hun ideeën aandragen op de website van de Stichting Omgevingsfonds. Hier zijn ook de voorwaarden en de procedure te vinden. De verwachting is dat de website halverwege 2021 in de lucht is.

Organisatie

De stichting kent een bestuur, een raad van toezicht en een adviesraad. Het bestuur wordt gevormd door oud-gedeputeerde Siem Jansen uit Leeuwarden (voorzitter), oud-wethouder Wigle Sinnema uit Sneek, voormalig Tweede Kamerlid Anne-Wil Lucas uit Aldeboarn, Thea Freudenberger uit Hattem en Jeroen Rijnhart uit Drachten. De bestuursleden, die niet betaald worden voor hun werk, zijn voorgedragen door de adviesraad.

Een van de taken van deze adviesraad is het beoordelen van de ingediende voorstellen voor projecten en activiteiten en het adviseren van het bestuur over de toekenning van gelden aan deze projecten en activiteiten. In de adviesraad, die uit tien leden bestaat, werken diverse verenigingen van plaatselijk belang samen. Breezanddijk, Kornwerderzand en Cornwerd hebben samen één afgevaardigde, evenals Piaam en Idsegahuizum, en Ferwoude en Gaast. De grotere plaatsen Molkwerum, Stavoren, Hindeloopen, Workum en Makkum hebben elk één zetel in de adviesraad. Ook It Fryske Gea en het Watersportverbond hebben zitting in de adviesraad. Jacob van der Valk uit Workum is voorzitter.

Tot voorzitter van de driehoofdige raad van toezicht is Bert Roman uit Sneek benoemd. Hij was tot 2017 directievoorzitter van Rabobank Sneek-Zuidwest Friesland en van 2017 tot heden in Groningen-Drenthe. De beide andere RvT-leden zijn Eelco de Boer, namens Windpark Fryslân, en wethouder Bauke Dam uit Bolsward, namens de gemeente Súdwest-Fryslân. 

Door: Frans van Egmond/Makkum Nieuws