Sluiting Kultuerhús Klameare Workum en reactie SWF

WORKUM-Het bestuur van Kultuerhús Klameare in Workum is voornemens om op 1 augustus 2022 haar deuren te sluiten en de sleutel in te leveren bij gemeente Súdwest-Fryslân.  Reden is de zeer problematische samenwerking met de gemeente om te komen tot nieuwbouw. Het bestuur van het Kultuerhús stuurde onderstaand persbericht. We hebben de gemeente Súdwest-Fryslân om een reactie gevraagd en die kwam later.

 

 

 

 

 

Brief sluiting Kultuerhús Workum

“In 2016 is Kultuerhús Klameare verhuisd naar de huidige locatie aan De Merk, nadat de oorspronkelijke locatie aan het Skil (dat eigendom was van het bestuur) gesloopt is om plaats te maken voor een passantenhaven van de gemeente."  

"Bij de oplevering van het huidige pand door de gemeente (dat voorheen dienst deed als gemeentehuis), was direct duidelijk dat het gebouw totaal niet te exploiteren is; de huur en energiekosten aan de gemeente zijn hoog, er zijn veel technische gebreken en het gebouw is qua akoestiek en indeling niet geschikt voor voorstellingen."   

"In 2016 is daarom, door het toenmalige interim-bestuur en de gemeente, besloten tot nieuwbouw. Dit ter compensatie voor de medewerking aan de sloop van de oorspronkelijke Klameare ten behoeve van de passantenhaven. Dit resulteerde in 2019 tot een voorbereidingskrediet van de gemeente voor de realisatie van een nieuwe Klameare."  

"In samenwerking met de gemeente zou met het toegekende voorbereidingskrediet een werkbaar en exploiterend ontwerp worden ontwikkeld met daarbij een deugdelijke financiële onderbouwing. Op aanraden van een gemeenteambtenaar en wethouder Gea Wielinga, werd het bestuur van Kultuerhús Klameare op het spoor gezet van locatie De Pipegaal, waar verhuizing van basisschool De Pipegaal aanstaande was en planontwikkeling in gang was gezet onder de naam De Poort van Workum."  

"Om het proces te versnellen heeft het nieuwe bestuur begin 2020 de handschoen opgepakt; er werd een plan van eisen samengesteld op basis van de wensen van gebruikers, een architect geselecteerd en een financieel plan gemaakt."  

"In augustus 2021 heeft het Klameare bestuur het ontwerp van Bauke Tuinstra van TWA architecten gepresenteerd aan de gemeente, samen met een financiële onderbouwing; een duurzaam, energieneutraal gebouw, waar een goede exploitatie mogelijk is."  

"Tot op heden kan het Klameare bestuur niet anders concluderen dan dat er vanuit de gemeente geen enkele interesse is om tot een nieuwe Klameare te komen. Sinds 2019 heeft het bestuur te maken gehad met vier verschillende wethouders, waarbij elke keer het wiel opnieuw werd uitgevonden. Evenzo met de ambtenaren vanuit de gemeente die dit proces begeleidden. Ook van de met wethouder Bauke Dam gemaakte afspraak voor een maandelijks voortgangsoverleg is totaal niets terechtgekomen."  

"Toen op 30 mei 2022 een krantenartikel verscheen waarin te lezen viel dat gemeente Súdwest-Fryslân melding maakt van verkoop van basisschool De Pipegaal, de beoogde locatie voor de nieuwbouw, werd nogmaals bevestigd dat het bestuur op een enorme manier beziggehouden is, met geen enkel resultaat. Onbegrijpelijk dat de gemeente zoiets publiceert terwijl nota bene de werkgroep voor een nieuwe Klameare door één van de ambtenaren en wethouder Wielenga op het spoor zijn gezet te participeren in het project De Poort van Workum." 

"Het bestuur ziet dan ook geen andere oplossing dan het Kultuerhús per 1 augustus aanstaande te sluiten. Gemeente Súdwest-Fryslân is hier maandag 13 juni j.l. schriftelijk van op de hoogte gebracht.” 

Reactie

We hebben de gemeente Súdwest-Fryslân om een reactie gevraagd. Hierbij:

“We vinden het heel jammer dat het bestuur van de Klameare heeft aangekondigd de deuren te willen sluiten. Wat ons betreft is hier sprake van een ongelukkige samenloop van omstandigheden en dat spijt ons enorm. De gemeente heeft, anders dan het bestuur nu stelt, wel degelijk grote interesse om tot een nieuwe Klameare te komen. De locatie van de huidige basisschool De Pipegaal is voor de gemeente nog steeds de meest voor de hand liggende plek.”

“De afgelopen periode liet het contact tussen het bestuur van de Klameare en de gemeente te wensen over. Dat heeft deels te maken met het vertrek van de gemeentelijk projectleider, waardoor er tijdelijk geen rechtstreeks aanspreekpunt was voor het Klameare-bestuur. Daarnaast heeft de vorming van een nieuw college van burgemeester en wethouders, en het opstellen van een coalitieakkoord hier ook invloed op gehad. Het goede nieuws is dat juist in dit coalitieakkoord wordt benadrukt dat goede voorzieningen in dorpen en steden belangrijk zijn. Precies daarom wil deze coalitie investeren in toekomstbestendige ontmoetingsplaatsen, en het meervoudig gebruik ervan, ook overdag stimuleren. In het coalitieakkoord staat: Súdwest-Fryslân is de grootste gemeente van Nederland, maar dichtbij door aanwezig te zijn op die ontmoetingsplekken.

Vrijdag gesprek tussen Klamearebestuur en wethouder Dam

Wethouder Bauke Dam (portefeuillehouder ontmoetingsplaatsen) heeft inmiddels contact gehad met een bestuurslid van de Klameare. Komende vrijdag vindt er een gesprek plaats tussen de wethouder en het voltallige bestuur van de Klameare. Hier zal de wethouder duidelijk maken dat het college graag haar nek uitsteekt voor een nieuw kultuerhús in Workum.