Subsidieregeling voor controleren coronatoegangsbewijs

SNEEK- Er is een subsidieregeling opgezet ter compensatie van de kosten die gemaakt worden om de controle op coronatoegangsbewijzen, die op grond van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 verplicht is, uit te voeren.

Het gaat hier om kosten die gemaakt zijn om de controle op coronatoegangsbewijzen te ondersteunen in de periode 22 september 2021 tot en met 31 december 2021.

Wie kan een subsidie aanvragen?

Alle organisaties die verplicht moeten controleren op het coronatoegangsbewijs kunnen deze subsidie aanvragen.

Organisaties in de horeca, cultuur, sport, evenementen en multifunctionele centra komen hiervoor in aanmerking. Denk aan sportclubs, muziekkorpsen, evenementenorganisatoren, restaurant ondernemers, maar ook aan pachters van dorpshuizen, multifunctionele centra, wijkgebouwen en sportkantines. Ook de niet-essentiële detailhandel en dienstverlening komt voor de regeling in aanmerking.

Wat zijn de voorwaarden?

De volgende kosten komen voor subsidie in aanmerking:

verschuldigde loonkosten* van werknemers en arbeidskrachten, inclusief sociale zekerheidslasten, pensioenafdrachten en vakantiegeld;

verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder a;

in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;

kosten voor de controle van het coronatoegangsbewijs en het identiteitsdocument;

verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder a tot en met d.

De aanvraag is met financiële gegevens onderbouwd

In afwijking van artikel 9, lid 2 onder c, de Algemene subsidieverordening 2020 gemeente Súdwest-Fryslân, staat de regeling ook open voor aanvragers die activiteiten organiseren of voorzieningen exploiteren met het doel winst te maken.

De kosten zijn of worden gemaakt in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021.

* Ook de uren voor extra inzet van vrijwilligers kunnen gecompenseerd worden. Hierbij wordt gerekend met het wettelijk minimumloontarief van €10,91,- per uur (2021).

Indienen aanvraag

Subsidie aanvragen? Maak gebruik van onderstaand digitaal aanvraagformulier.

Subsidieaanvraag controleren coronatoegangsbewijs

Inleverdatum aanvraag

De volledige aanvraag moet uiterlijk 31 december 2021 in ons bezit te zijn . Als jouw aanvraag aan de regels voldoet, wordt de aanvraag zo spoedig mogelijk in behandeling genomen.

Meer weten?

Meer weten? Neem telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 14 515 of stuur een e-mail naar ontheffingencorona@sudwestfryslan.nl.