Tot en met 2030 17.500 nieuwe woningen in Fryslân

Foto Provincie Fryslân

FRYSLÂN - De provincie Fryslân wil in navolging van de ambitie van minister De Jonge (VRO) om de woningbouw te versnellen 17.500 woningen bouwen. Dit moet gebeuren in de periode tot en met 2030. De provincie heeft de minister in een brief laten weten dat te willen doen ,,in overleg met onze Friese partners en volgens de Friese aanpak.'' Fryslân zet dit plan de komende tijd in samenwerking met gemeenten om in Regionale Woondeals.

De nieuwe woningen moeten er komen omdat ook in onze provincie jongeren en ouderen problemen hebben om aan een betaalbaar huis te komen. Er is een inventarisatie gedaan onder gemeenten en woningcorporaties, daaruit blijkt volgens de provincie dat er plannen zijn om tot en met 2030 zo'n 17.500 nieuwe woningen te bouwen. Aangezien er ook bestaande huizen gesloopt gaan worden zal de woningvoorraad met ruim 15.000 woningen groeien.

Betaalbaar
Bijna twee derde deel van de geplande nieuwe woningbouw krijgt een sociale huurprijs of een koopprijs onder de NHG-grens. Om dat te realiseren is de hulp nodig van de Rijksoverheid. Van de beschikbare gelden vanuit Den Haag is tot nu toe maar een klein deel in Fryslân terecht gekomen, zo laat de provincie weten. Daarom pleit men er voor dat de regels voor deze Rijkssubsidies worden vereenvoudigd zodat ook kleine woningbouwprojecten mogelijk kunnen worden gemaakt. Ook moet er geld komen om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen.

Gedeputeerde Fokkinga: ,,Yn Fryslân wolle wy bouwe wêr’t no en yn ’e takomst ferlet fan is. Wy bouwe nei aard en skaal fan ús doarpen en stêden. Dat betsjut dat wy in soad lytse projekten hawwe. Mar alle lytse projekten byinoar soargje foar tûzenen nije wenten. Oant no ta wol it Ryk foaral grutte wenningboulokaasjes stypje. Dat past net by Fryslân wylst ek hjir nije wenten nedich binne.”

Meer knelpunten
Ook andere knelpunten moeten worden opgelost. In heel Nederland hebben gemeenten te weinig mensen om alle omgevingsvergunningen snel af te handelen, stijgen de bouwkosten en mogen door capaciteitsgebrek geen nieuwe aansluitingen op het elektriciteitsnet worden gerealiseerd. Ook de onzekerheid over de invoering van de Omgevingswet en de onzekerheid over stikstofplannen zorgt voor vertraging van woningbouwplannen. ,,Provincie Fryslân verwacht van minister De Jonge dat hij er voor zorgt dat deze knelpunten worden oplost en er voor zorgt dat gemeenten en provincie voldoende financiële middelen hebben om de woningbouw echt mogelijk te maken.''