Van Doniakerk Makkum gaat over naar Dorpsstichting

Foto: Linda Miedema

MAKKUM - De Makkumer Protestantse gemeente heeft haar karakteristieke Van Doniakerk overgedragen aan de Dorpsstichting Van Donia. 

Net als in veel andere gemeenten had de PKN gemeente door de fusie in 2006 twee kerkgebouwen en kampt met een teruglopend aantal actieve kerkleden. Om de gemeente een financieel gezonde toekomst te bieden is gekozen voor het afstoten van één van de twee gebouwen. De afgelopen zeven jaar is hiervoor een intensief en emotioneel traject afgelegd wat er toe geleid heeft dat de oude hervormde kerk, de Van Doniakerk, ondergebracht wordt in een dorpsstichting. Afgelopen vrijdagmiddag was de formele passage van de kerk inclusief kosterswoning en parkeerplaats aan de stichting. Geen feestelijke viering, maar in klein comité onder toezicht van de notaris.

Kerkenraad voorzitter Frans de Haan refereerde in zijn reflectie aan de rijke historie van het eeuwenoude kerkgebouw en de bijzondere gebeurtenissen welke in de loop der eeuwen plaatsgevonden hebben. Voor het eerst in haar lange geschiedenis zal het gebouw overgaan naar een niet kerkelijke functie. Al ver voor 1650 heeft hier een kerkgebouw gestaan op de Sint Maartens terp. De oude St Martinuskerk met toren is tijdens de bouw van de Van Doniakerk tussen 1650 en 1660 gesloopt. De Haan doceerde de aanwezigen de grote historische gebeurtenissen, oorlogen en beleggen en bijzonderheden rond de bouw van de kerk. Vanaf de beeldenstorm in 1566, de 80-jarige oorlog, de opkomst van de VOC en de gouden eeuw en het einde van de verenigde 7 Nederlanden. Een roerige tijd met een scherpe scheiding tussen ongekende welvaart en bittere armoede en epidemieën. Eigenlijk een vergelijk met de huidige tijd. De Haan haalde Prediker 1, 4 ‘Generaties gaan, generaties komen, maar de aarde blijft altijd bestaan.’ aan als metafoor. Symbolisch voor de Van Doniakerk. Met de overgang van het kerkgebouw naar de dorpsstichting blijft het gebouw behouden, de invulling veranderd. Een speciaal woord van dank aan alle vrijwilligers, kerkleden en vele kosters die vanaf de bouw van de toren en kerk (vanaf 1650) tot aan de oprichting van de Dorpsstichting Van Doniakerk (2019) zorg gedragen hebben voor het behoud en onderhoud van het beeldbepalende gebouw.

Vervolgens nam notaris Troost het woord en ging over tot het passeren van de akte, de koopsom van een symbolische euro en de overdracht van de sleutel. In de akte is het kerkgebouw, de toren, de kosterswoning en het parkeerterrein opgenomen. De begraafplaats blijft bij de kerkelijke gemeente. Tevens is de erfdienstbaarheid en het recht van voetpad/onderhoud goed geborgd voor de begraafplaats. De doelstellingen van het gebouw is in de koopakte verwoord. De toekomstige activiteiten moeten passend bij het kerkgebouw zijn. Bijvoorbeeld geen horeca of gevaarlijke sporten, maar wel concerten, exposities en natuurlijk ook nog bijzondere kerkdiensten en rouw en trouwbijeenkomsten. Naast de gebouwen zorgt de PKN gemeente tevens voor een ‘bruidsschat’ waarmee de stichting financieel voldoende startbudget heeft voor de instandhouding en exploitatie van het gebouw.

De invulling en exploitatie wordt nu vormgegeven door het stichtingsbestuur. Voorzitter Jacob Feenstra zal samen met bestuurslid Elgersma, secretaris Pals, fondsenwerver Buijs en penningmeester Stellingwerff aan de slag om de Van Doniakerk een nieuwe invulling te geven. Na de ondertekening van de akte door de voorzitter van het college van Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente Makkum A. de Vries, notaris Troost en J. Feenstra namens de dorpsstichting volgde de overdracht van de koopsom en sleutels. Hierna was het woord aan de kersverse nieuwe beheerder/eigenaar van de Van Doniakerk.

‘Nieuwe ideeën hebben oude panden nodig’ vrij naar stadsonderzoeker Jane Jacobs. Hiermee gaf Feenstra aan het toekomstig gebruik van de kerk toe is aan verfrissende ideeën. Feenstra stond stil bij de emotionele waarde van de kerk. Voor velen gekoppeld aan dierbare herinneringen zoals het huwelijk en begrafenissen. Hierom is het van belang dat het gebouw een passende nieuwe functie krijgt. Feenstra stond stil bij snelle toename van herbestemmingen van kerkgebouwen. Vaak rest verkoop en dat is hier gelukkig voorkomen. De kerk krijgt na een flinke renovatie en verbouwing de nodige sanitaire voorzieningen en kan hiermee inspelen op de vraag van de lokale samenleving. De kerk is voorzien van losse stoelen wat de mogelijkheid biedt tot het organiseren van grote bijeenkomsten of inrichting voor toneel etc. De stichting staat open voor alle initiatieven passend binnen de statuten van de stichting. Met fondsenwerver Buijs vertrouwt de stichting op een dynamische rol om maatschappelijke wensen in te vullen. Hiervoor wordt een herinrichtingsplan opgesteld waarover later meer bekend zal worden. Met een dubbele kostersfunctie ingevuld door Sietze de Witte en Wietse Pals en de diverse toezeggingen is de stichting klaar voor een nieuwe start in de Van Doniakerk. Samen met de financiële steun van fondsen, de mogelijkheid om donateur te worden en een vaste programmering, vertrouwt Makkum op het behoud van haar beeldbepalende kerk. 

Door: Jetze Genee/Makkum Nieuws
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Bolsward - IJselmeerkust

Wees loyaal – aan onze vrienden