Poëzijwedstriid Dichter fan Fryslân

Foto aangeleverd

SNITS-Om Fryske poëzy nei middelbere skoallen te bringen, skriuwt Dichter fan Fryslân Sigrid Kingma in poëzijwedstriid út. De fiif bêste gedichten dy’t oan de opdracht foldogge, wurde as poster profesjoneel foarmjûn en ferspraat op alle middelbere skoallen yn Fryslân. Foar elk winnend gedicht is €200,- beskikber steld.

De opdracht: skriuw in gedicht op in tema binnen in eksakt fak of saakfak. Dat mei wiskunde, natuerkunde, biology, skiednis, ierdrykskunde, skiekunde of ekonomy wêze. It gedicht moat dêrby as ezelsbrechje tsjinje of de lêzer op in oare manier nei de stof sjen litte.

Tip: foar ynspiraasje is de Nederlânsktalige dichtbondel Wis- en natuurlyriek fan Drs. P. en Marjolein Kool in oanrieder.

Stjoer dyn gedicht(en) yn it Frysk of in Fryske streektaal foar 1 july nei info@dichterfanfryslan.nl. Meardere gedichten ynstjoere mei ek. In sjuery sil de gedichten beoardielje en fiif winners oanwize. De poëzijposters sille yn it skolajier ’23 – ’24 oanbean wurde oan alle middelbere skoallen yn Fryslân.

Poëziewedstrijd Dichter van Fryslân

Om Friese poëzie naar middelbare scholen te brengen, organiseert Dichter van Fryslân Sigrid Kingma een poëziewedstrijd. De vijf beste gedichten die aan de opdracht voldoen, worden als poster professioneel vormgegeven en verspreid op alle middelbare scholen in Fryslân. Voor elk winnend gedicht is €200,- beschikbaar gesteld.

De opdracht: schrijft een gedicht op een thema binnen een exact vak of zaakvak. Dat mag wiskunde zijn, natuurkunde, biologie, geschiedenis, aardrijkskunde, scheikunde of economie. Het gedicht moet daarbij als ezelsbruggetje dienen of de lezer op een andere wijze naar de laten kijken.

Tip: voor inspiratie is de Nederlandstalige dichtbundel ‘Wis- en natuurlyriek’ van Drs. P. en Marjolein Kool een aanrader!

Stuur je gedicht(en) in het Fries of een Friese streektaal voor 1 juli naar info@dichterfanfryslan.nl. Meerdere gedichten inzenden mag ook. Een jury zal de gedichten beoordelen en vijf winnaars aanwijzen. De poëzieposters zullen in het school jaar ’23 – ’24 worden aangeboden aan alle middelbare scholen in Fryslân.