Toegankelijk maken bevolkingsregisters Súdwest-Fryslân bereikt mijlpaal

Foto De Tiid SWF

BOLSWARD/SNEEK- 500.000 namen ingevoerd en gecontroleerd. Dat is de oogst van een half jaar noeste arbeid door ruim 300 vrijwilligers, die bezig zijn om de bevolkingsregisters over de periode 1850-1922 van de vroegere gemeenten van Súdwest-Fryslân toegankelijk te maken voor mensen die op zoek zijn naar hun voorouders.

Meeste registers al te raadplegen

De registers van Bolsward (61.000 namen), Hemelumer Oldeferd en Noordwolde (50.000), IJlst (14.000), Staveren (13.000), en Workum (50.000) zijn inmiddels te raadplegen op www.allefriezen.nl. Die van Baarderadeel, Hennaarderadeel en Hindeloopen staan al een paar jaar on-line. Aan de registers van Sneek, Wonseradeel en Wijmbritseradeel wordt momenteel via www.velehanden.nl hard gewerkt. De registers van deze drie gemeenten komen eind 2022/begin 2023 beschikbaar op Alle Friezen.

Bevolkingsregister als bron voor wonen, werken en leven

In het gemeentelijk bevolkingsregister werd elk huishouden ingeschreven. Naast namen en geboortedata en –plaatsen zijn ook adressen, beroepen en kerklidmaatschappen opgenomen. Ook eventuele inwonende familieleden, kostgangers of bedienden werden bij het gezin ingeschreven. Daarmee zijn bevolkingsregisters een waardevolle bron bij tal van onderzoeken.