SNEEK-Wat Soesto!, een voorstelling van Freark Smink, is een indringend portret geschreven over een hedendaagse boer in een bijzondere familie gebaseerd op eigen ervaringen uit het verleden.

`Ik bin in boeresoan. Myn pake wie boer, myn heit wie boer en ik bin it. Dêr bin ik grutsk op. Niks mear, niks minder. Ik ha wolris lêzen dat je as bern je eigen âlders útsykje. As dat sa is, dan ha ik raar yn ’e war west. Myn mem is okee. Dy besiket altyd te skipperjen en hat in hekel oan rúzje.  Mei myn heit is dat oars,’ neffens Frans yn `Wat soesto!’.

Onder de regie van Jos Thie speelt Freark Smink zelf de boer en Klaasje Postma zijn moeder. Na De Emigrant, Feteranen en It wie op in Simmerjûn is hiermee opnieuw een bijzondere voorstelling van Pier21 die door de provincie gaat reizen!

Theatershow // wo. 21, do. 22 (try-outs) & vr. 23 oktober (première) // 20.15 uur // UITVERKOCHT // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Bolsward - IJselmeerkust

Wees loyaal – aan onze vrienden