Hanneke Westert en de magie van het polsstokverspringen “At ik in goeie sprong meitsje, dan krij ik echt in adrenalinekick”

Twee dagen na haar geweldige succes in Winsum, waar ze dan toch uiteindelijk de felbegeerde titel Fries kampioen fierljeppen bij de ‘famkes’ binnenhaalde, hangt de Friese vlag nog steeds aan de gevel van de boerderij van de familie Westert in Oppenhuizen. De prachtige krans met de zonnebloemen pronkt ook nog fris, net als ljepster zelf. Welkom in de blijde wereld van Hanneke Westert (16), topfierljepster van Fierljepferiening Drylts e.o. die naast de Friese titel eerder dit seizoen al een nieuw Nederlands record bij de meisjes sprong: 16,78 meter! Daarmee scherpte ze het oude record dat sinds 2014 op naam stond van Marrit van der Wal met 21 centimeter aan.

Eerst terug naar zaterdag 20 augustus toen Hanneke op de fierljepschansen van Winsum tijdens het Fries Kampioenschap dan eindelijk de Friese titel op haar palmares kon bijschrijven.

Laatste kans

“Ik hie de tongersdei foar it FK al yn Winsum treend, dat gong op himsels al goed. Even sjen wêr’t de stok stean moast. Doe prebeare ik mysels al net senuwachtich te meitsjen want ferline jier lei de druk der al aardich op. No wie it eins allinne mar mear. Dit jier bin ik de wedstryd yngien mei soks fan ‘we sjogge it wol’. En direkt bij de earste sprong wie it al fjirtjin en in heale meter en doe foel der al wat fan mij ôf. Dy druk lis ik mij oars sels op, mar at der op Omrop Fryslân dan sein wurdt dat ik kânshawwer bin foar de Glêzen Ljepster ( beste ljepster bij de dames, red.) dan komt it dochs binnen. Ik moat it wol dwaan! 

Fansels wit ik ek wol dat ik boppe oan yn it klassemint stean en dat ik in pear wike earder ek noch in hiel moai pr delsetten hie. It spile ek mei dat dit troch myn leeftyd de lêste kâns wie dat ik Frysk kamioen wurde koe, wat ik dan ek graach realisearje woe. It is dan ek moai dat it slagget. En ja, dat ik it rekord bij de famkes ha, dat bliuwt fansels noch wol even stean en bij it FK is der oare jier wer in nije en sil der net in soad oer praten wurde dat ik yn Winsum kampioen wurden bin. Mar toch, ik woe it sa graach kampioen yn Winsum wurde!”

Sportsnuffelweek

Hanneke Westert is de dochter van Ruurdje en Luuk Westert. Ze heeft nog twee oudere broers, Hendrik en Bouwe. De laatste is ook fierljepper maar was het afgelopen seizoen lange tijd uitgeschakeld door een blessure. Bouwe stimuleerde zus Hanneke om ook met het springen te beginnen en ook twee nichtjes waren al door het fierljepvirus besmet. Eerder was Hanneke al enthousiast gemaakt door de Sportsnuffelweek op basisschool It Harspit in Oppenhuizen. 

Na een paar proeftrainingen op de fierljepskânsen in IJlst besloot Hanneke door te gaan met het ljeppen. Bracht mem Ruurdje haar jonge dochter eerst nog naar IJlst, tegenwoordig fietst Hanneke met nog een aantal ljeppers zelf naar IJlst om er twee keer in de week te trainen. In 2017 waren Thewis Hobma en Klaske Nauta de trainers van Hanneke. Daarna leeerden Marije Reitsma en Thys Jan Bootsma de ambitieuze Hanneke verder de fijne kneepjes van het fierljeppen. Naast het fierljeppen is zij ook nog volleybalster bij Top&Twel en het afgelopen seizoen werd zelfs de titel behaald. 

Magisch moment

Hanneke zegt geen vaste rituelen te hebben, maar het fierljepseizoen bestaat uit 26 wedstrijden en Hanneke gaat om die reden niet in de zomer op vakantie. Ze legt uit waarom ze zo van het fierljeppen is gaan houden.

“At ik in goeie sprong meitsje, dan krij ik echt in adrenalinekick. De útsprong is foar mij magysk: it sweefmomint en dan sjen datst foarbij it ôfstânbaltsje bist. Trochdat je hieltyd faker winne motivearret dat ek wol. Bouwe hat in eigen sportkeamer makke, dêr’t we krachttreningen dogge. Hiel simpel allegear, mar oan in stange tusken de doarposten kinsty ek gewoan oplûke. Yn’e loads op it hiem hawwe we noch in klimpeal, dy’t boppe oan fêst sit. Dan kinst de ynsprong ek oefenje. Op’e grûn ha’k in stikje ducttape plakt, dat is dan it denkbeeldige ein fan’e skâns. At ik oan it trenen bin, dan set ik myn telefoan klear en filmje ik de sprong om te sjen wat ik goed en ferkeard doch. Ja, ik bin bêst wol fanatyk. At we op moandeis en tongersdeis trene, sjogge ús coaches Rimmer Abma en Auke Zijlstra ek faak mei.”

Familiegevoel

“At de jeugd nei de grutte skâns trochgiet, dan wurde dêr de resultaten ek better”, weet Hanneke die vorig jaar in haar leeftijdsklasse Nederlands kampioene werd. Ze blijft er nuchter onder, net zoals zij dat tijdens wedstrijden is. Na dit seizoen maakt ‘famke’ Hanneke Westert de ‘sprong’ naar de damesklasse. Gezien haar prestaties neemt de Toppenhúster (“Offisjeel hearre we bij Snits”) een derde plek in op de ranglijst van de eersteklassers. Daar zal de concurrentie groter zijn als nu bij de meisjes, dat is Hanneke zich ook zeker bewust. 

Maar maast de normale rivaliteit is ook het ‘familiegevoel’ aanwezig bij de fierljeppers. “Dat is ek wol sa. Elkenien kin goed mei mekoar opsjitte en we gunne elkoar it súkses. At ien wint, dan bale de oaren fansels wol even, mar soks duorret noait lang. Fierljeppen is in earlike sport. It nivo fan’e jeugd is de lêste jierren letterlik mei sprongen foarút gien. Dat hat seker te meitsjen mei de treningen, it wurdt serieus nommen. It iene nei it oare rekord giet der oan.”

Sterke punten

“Myn kracht is tink ik wol de oanloop en de útsprong’, noemt Hanneke als één van haar sterke punten. “Ik ha wol in frij rappe oanloop en dêrtroch kom ik ek mei de folle snelheid yn’e pols en dan kin de stôk fier stean. En sa’k siz is de útsprong wol myn sterke punt. Ik land altyd goed op myn sydkant, hjirtroch ferlies ik de minste meters. Ik kin myn winst miskyn noch meitsje troch de pols mear út’e hân te setten. En it klimmen kin ek noch better.  Hoe fierder út’e hân, hoe fierder de pols yn it wetter stean kin. Dêrmei bedoel ik dat ik de pols fan 11.50 meter mei in stokje fierder weidrukke kin. Ik ha de pols no 25 centimeter út’e hân. Ik doch dat mei myn coach.”

Hanneke Westert haar favoriete sport niet als gevaarlijk ziet. Ze heeft ook nog nooit een blessure gehad.“Ien kear mei’t kin tsjin de pols oan, dat wie’t wol. Angst ha’k net. Se sizze dan faak dat ik goed te coachen bin”, weet Hanneke  “Ik hoopje oait it damesrekord fan Marrit van der Wal, dat no op 18.19 stiet te ferbetterjen.”

Fierljeppen is cultuursport

Tijdens haar recordsprong in IJlst sprak Hanneke, terwijl ze aan de warming-up bezig was, twee toeristen aan. Ze nodigde het stel uit om de wedstrijden bij te wonen. De ljepster Hanneke Westert als ambassadrice van haar sport. Cultuursport?

“At je noch noait bij in fierljepwedstryd west hawwe, dan is it hiel moai om te sjen. Ik neam it absolút gjin folkloresport, miskyn kultuersport. Sa’t ik it doch, meist it ek wel topsport neame, it is krekt wat je der sels fan meitsje. It skûtsjesilen en it keatsen heare der fansels ek bij. At it Frysk folksliet spile wurdt, dan sjong ik út folle boarst mei. Beppe Trienke en beppe Johanneske, ek nochris freondinnen fan mekoar, binne ek grutte fans. Yn Winsum sieten se al rom foardat it springen begûn op de klapstoeltsjes klear. Prachtich!”

Toekomst

Hanneke zit nu in de vijfde klas van het gymnasium van Bogerman en heeft nog geen keuze gemaakt wat ze na de middelbare school wil gaan doen. Tijdens een bezoek aan de Rijks Universiteit van Groningen keek de fierljepster ook bij de opleiding tandheelkunde en geneeskunde. Beide studierichtingen spraken haar wel aan. Trouwens, bewegingswetenschappen spreekt ook tot haar verbeelding. Niet zo gek voor een op en topsporter.

Nederlands record

Twee dagen na het interview verpulverde Hanneke haar eigen Nederlands record, dat op 16.78 meter stond. Ze deed dit op de fierljepschansen in Burgum. Met een formidabele 17.63 meter werd ze kampioen bij de meisjes!

Geschiedenis

In 1957 werd de eerste fierljepwedstrijd gehouden. Winsum werd als plaats uitgekozen voor deze eerste fierljepwedstrijd; deze wedstrijd vond plaats op 10 augustus 1957. Het Fries kampioenschap werd aan Winsum gekoppeld en nog steeds vindt hier het Fries Kampioenschap plaats (elk jaar op de tweede zaterdag in augustus). Hieruit ontstond de F.L.K. (Fryske Ljeppers Kommisje).

Sinds 1957 zijn er vele verenigingen opgericht en ook weer opgeheven. Op de dag van vandaag zijn er zes actieve verenigingen in Friesland aanwezig: Buitenpost, Burgum, Grijpskerk, Winsum, IJlst en it Heidenskip.

In 1973 werd de fierljepferiening Drylts e.o. opgericht waarna het in 1986 verhuisde naar de huidige locatie. Hier zijn de Wâtte Abma skânsen gebouwd. In 2010 is in IJlst de eerste jeugdaccommodatie gebouwd die de naam Rimmer Abma skânsen dragen.

Tekst: Henk van der Veer

Foto’s: Laura Keizer