Financieringsconstructie voor verduurzaming ontmoetingscentra in Fryslân

RAERD- Doarpswurk heeft vorige week een voorstel aan zowel leden van Provinciale Staten als Gedeputeerde Staten gestuurd, waarin wordt gevraagd om het FSFE de opdracht te geven in eerste instantie 1 miljoen euro te reserveren voor laagrentende leningen aan onder andere maatschappelijk vastgoedeigenaren om hiermee hun gebouw(en) te kunnen verduurzamen.

Het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (volledig in eigendom van de provincie Fryslân) is opgericht met als primaire doelstelling een bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsambitie van de Provinsje Fryslân. Het FSFE doet dit door het ter beschikking stellen van financieringen. De rente die voor dergelijke leningen wordt gevraagd is redelijk hoog, waardoor het voor veel besturen van onder andere ontmoetingscentra en andere maatschappelijk vastgoedeigenaren (musea, kerken, scholen etc.) niet tot nauwelijks interessant is hier een financiering aan te vragen. De hoogte van de rente wordt daarbij mede beïnvloed door het rendement wat de provincie Fryslân wenst te ontvangen. Tot slot is de omvang van de financiering die benodigd is soms te beperkt op basis van de huidige regels van het FSFE.

Het gegeven dat Doarpswurk nu met dit voorstel komen is gelegen in een tweetal redenen, te weten:

- De provincie Fryslân heeft recentelijk succesvol een aanvraag ingediend bij de landelijke overheid waardoor zij een bedrag van 2 miljoen euro heeft ontvangen om hiermee verduurzaming van maatschappelijk vastgoed te bevorderen (dit bedrag mag echter nadrukkelijk NIET aangewend worden voor financiering, het betreft hier procesgeld).

- Door de Corona-pandemie hebben veel ontmoetingscentra sterk ingeteerd op hun financiële buffers. Een verlaging van de exploitatielasten is dan ook zeer welkom. Met een dergelijk aanbod kunnen zowel de exploitatielasten in veel gevallen worden verlaagd en ook de gewenste verduurzaming van het gebouw worden gerealiseerd.