Súdwest-Fryslân: "We laten bewoners niet in de kou staan"

INGEZONDEN - De gemeente Súdwest-Fryslân gaat fors investeren in grote maatschappelijke uitdagingen, zoals het energievraagstuk en het bieden van bestaanszekerheid voor inwoners en maatschappelijke instellingen. Dat schrijft de gemeente in een persbericht op haar website.

Het nieuwe college van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft met trots haar eerste programmabegroting gepresenteerd met een balanstotaal van 315,4 miljoen euro. In de begroting voeren grote maatschappelijke vraagstukken als wonen, stikstof, migratie, energiearmoede en de energietransitie de boventoon. Isolatie in Bolsward, Sneek, Heeg en Workum staan hoog op de agenda. Súdwest-Fryslân blijft hier met 2 miljoen euro onverminderd op inzetten. De gemeente verwacht wel dat het Rijk compensatie biedt in de kosten voor de realisatie.

Gemeente houdt geld over

De gemeente heeft daarnaast een koopkrachtfonds van 1 miljoen euro opgezet en heeft nog eens 1,45 miljoen euro begroot om de financiële consequenties van de stijgende energieprijzen op te kunnen vangen. Tot 2025 houdt de gemeente zelfs geld over om te investeren. In de meerjarige begroting is een buffer begroot van respectievelijk 8,1 miljoen euro in 2024 en 12,7 miljoen euro in 2025. Het geld dat overblijft kan op allerlei verschillende manieren kan worden ingevuld. Vanaf 2026 is er een tekort, mede omdat gemeenten vanaf dan minder geld krijgen van het Rijk.

Bewoners niet in de kou

Met de programmabegroting zet de gemeente een eerste stap in het vormgeven van het coalitieakkoord Grutsk & Tichtby. De gemeenteraad besluit in november over de begroting. Het college houdt ruimte om bepaalde investeringen verder uit te werken. Een actualisatie van de begroting zal in februari van volgend jaar opnieuw aan de raad worden voorgelegd. De begroting is een positieve aanvulling op de Friese Plus, waarbij sinds de start in 2020 al ruim 3.000 woningen verduurzaamd zijn. Zowel de provincie als gemeente laten zien dat ze haar inwoners niet in de kou laten staan.