PvdA SWF stelt vragen over buurtbemiddeling

SNEEK- In september 2018 heeft de PvdA in Súdwest-Fryskân schriftelijke vragen gesteld over “Bemiddeling bij burenruzie”. Naar aanleiding van de vragen heeft het college geantwoord, dat het college de meerwaarde ziet van buurbemiddeling en dat het college bereid is om met de ketenpartners te verkennen of en hoe buurtbemiddeling in onze gemeente kan worden ingezet. Op basis van de verkenning maakt het college een afweging en zal een besluit genomen worden.

 

In het “Jaarverslag 2019 Integrale Veiligheid”, is geschreven dat, het college gestart is met het onderzoeken naar de mogelijkheden van buurtbemiddeling. “Aanleiding hiertoe zijn de stijgende aantal overlastincidenten dat de politie Sneek registreert. Vaak zijn het uit de hand gelopen burenruzies. De politie-inzet gaat ten koste van de inzet op daadwerkelijke justitiële zaken”.

Inmiddels bieden ruim 5 op de 6 gemeenten in Nederland buurtbemiddeling aan. Van de 5 grootste Friese Gemeenten heeft alleen Súdwest-Fryslân geen buurtbemiddelaars zo valt te lezen.

Bijna 2,5 jaren geleden is door het college op vragen van de PvdA toegezegd een verkenning te doen naar buurtbemiddeling. Omdat tot op heden buurtbemiddeling nog niet schijnt te zijn ingevoerd, roept dit de volgende vragen op:

1.    In het najaar van 2018 heeft u toegezegd een verkenning te doen naar het mogelijk invoeren van buurtbemiddeling. Wij ontvangen graag een feitenrelaas (met data en uitkomsten e.d.) van acties die tot op heden ondernomen zijn in het kader van deze verkenning.

2.    Ruim 80% van de gemeenten maakt met succes gebruik van buurtbemiddeling bij burenruzies e.d. Wat zijn de inhoudelijke redenen waarom er binnen onze gemeente nog steeds geen besluit genomen is over de inzet van buurtbemiddeling? En waarom moet het zo lang duren? 

3.    Wat is uw mening/visie over de inzet van buurtbemiddeling in onze gemeente? 

4.    Wat zijn de meningen van de zogenaamde ketenpartners (waaronder de politie) over de invoering van buurtbemiddeling?

5.    Zoals uit het “Jaarverslag Integrale Veiligheid 2019” valt te lezen, blijkt ook het stijgende aantal overlastincidenten in onze gemeente aanleiding te zijn voor een onderzoek naar de invoering van buurtbemiddeling. De politie heeft in 2019 415 incidenten geregistreerd. In 2018 waren dit 377 incidenten en in 2017 nog 329.

A.    Hoe verklaart u de substantiële stijging van incidenten van 2017 naar 2019 (meer dan 25%)?

B.    De politie-inzet gaat ten koste van “justitiële zaken”. Waar gaat dat zoal ten koste van. Kunt u dat nader omschrijven?

C.    Op welke wijze denkt u het aantal gemelde incidenten bij de politie terug te brengen zodat er meer tijd is voor “justitiële zaken”?

D.   Zie vraag 5C: maakt buurtbemiddeling daar ook onderdeel van uit? 

6.    Wanneer denkt u daadwerkelijk tot invoering van het buurtbemiddeling als instrument over te gaan? Wanneer wordt de gemeenteraad daarover geïnformeerd? Zo nee, waarom niet?

 

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Bolsward - IJselmeerkust

Wees loyaal – aan onze vrienden