Tekort jeugdhulp bezorgt Súdwest-Fryslân rode cijfers

Regio - Tekorten op de jeugdhulp spelen ook Súdwest-Fryslân parten. Door een overschrijding van het begrote jeugdhulpbudget met €3,9 miljoen sloot de gemeente het boekjaar 2018 af met een tekort van bijna €3,4 miljoen.

“Rode cijfers zijn nooit leuk, maar ze komen niet als een verrassing”, zegt wethouder Maarten Offinga (foto), portefeuillehouder financiën. “In heel Nederland kampen gemeenten met toegenomen kosten voor jeugdzorg. Niet alleen in 2018. Ook de komende jaren verwachten we flinke tekorten.”

Meer budget

Friese gemeenten trokken daarom al gezamenlijk aan de bel in Den Haag voor meer budget. Vakbonden en medewerkers in de jeugdzorg stelden minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport deze week zelfs een ultimatum om met meer geld over de brug te komen.

Meevaller

Tegenover de tegenvaller in de jeugdhulp kon Offinga ook een forse eenmalige meevaller noteren. “De afgelopen jaren hebben we grote bedragen opgelegd aan netwerkbeheerders voor het gebruik van gemeentegrond, de zogeheten precariobelasting”, zegt Offinga.

“Het gaat dan om belasting op kabels, leidingen en een gasnetwerk.” De netwerkbeheerders waren het niet eens met deze belasting, maar een van hen liet de bezwaren varen. “Daardoor komt er eenmalig een bedrag van €11,5 miljoen onze kant op.” Dit bedrag is nog geparkeerd als reserve.

Kadernota 2020 De wethouder zegt de meevaller goed te kunnen gebruiken, gezien zijn financiële verwachtingen voor 2019 en de jaren erna. “Om de kosten onder controle te houden en onze ambities te kunnen waarmaken, zijn er ombuigingen noodzakelijk. We willen als gemeente blijven ontwikkelen en vernieuwen, al is de mate waarin en de wijze waarop aan de gemeenteraad.” Die buigt zich in mei en juni over de zogeheten Kadernota, die richting geeft voor de begroting van 2020.

Grondverkoop

De grondverkoop loopt redelijk in de pas, met 102 kavels voor woningbouw. Vooral in Sneek (84 kavels), maar ook in Oosthem, Oudega, Blauwhuis, Boazum, Tjerkwerd, Ysbrechtum en Witmarsum werden één of meer kavels verkocht. De verkoop van bedrijfsgrond bleef wel ietsje achter bij de prognose, al ging er in Sneek (De Hemmen II), Koudum (De Poel), Workum (Burevaart), Witmarsum (De Potstal) en Easterwierrum toch bijna 2 hectare over in andere handen.

Ontwikkelagenda’s

Ondanks het tekort van bijna €3,4 miljoen is 2018 een goed jaar geweest, zegt Offinga. “De Ontwikkelagenda’s voor Sneek, Bolsward, IJsselmeerkust en Ut de Mienskip hebben meer inhoud gekregen. Zo hebben we met provincie en ministerie als partners een ambitiedocument opgesteld waarin de ontwikkeling en versterking van het IJsselmeerkustgebied centraal staat.”

Centrale huisvesting

En dan was er nog de ingebruikname van het Bestjoershûs en de oplevering van het Súdwesthûs, beide in de Marktstraat in Sneek, als onderdelen van de centrale huisvesting, die eind dit jaar haar afronding krijgt.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Bolsward - IJselmeerkust

Wees loyaal – aan onze vrienden