It nije bestjoer: De hearen fan links nei rjochts: Walle Hoekstra, Age Bandstra, Pieter Jansma en Sicko Heldoorn. De froulju fan links nei rjochts: Irma Lok, Jesca Lootsma en Janka Koch.
Foto Tom Coehoorn

SNITS- De IFKS hat sneon de ALV hân. Die wie 14 maart fanwege Corona útsteld. Der wienen 24 leden oanwêzich, dy’t sich fan tefoaren oanmelde moasten.

Der waard  ôfskied nommen fan de leden fan de Technyske Kommisje: Aize Wijnstra, Hans Terpstra en Loek Olijerhoek. Ek waard der ôfskied nommen fan de bestjoersleden Harm Kuipers, Ellen Weerkamp en Sipke Deelstra. De fergadering hat Janka Koch, Age Bandstra en Walle Hoekstra keazen foar it bestjoer.

It nije bestjoer wurdt no foarme troch:

Sicko Heldoorn – foarsitter

Janka Koch – sekretaris

Jesca Lootsma – ponghâlder

Pieter Jansma – fertsjinwurdiger Skippers

Walle Hoekstra – Technyske Saken

Age Bandstra – Wedstriidsaken

Irma Lok – PR-Kommunikaasje/fice-foarsitter

De Technyske Kommisje bestiet no út:

Walle Hoekstra – foarsitter

Froukje Osinga – nammens de skippers

Auke Siccama

Robin Hoekstra

Dirk van Driel

Durk Overwijk

 

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Bolsward - IJselmeerkust

Wees loyaal – aan onze vrienden