Rijk en provincie in gesprek over project Kornwerderzand

Algemeen
Foto Joachim de Ruijter
Foto Joachim de Ruijter

SNEEK-De verruiming van de sluis, het vervangen van de bruggen bij Kornwerderzand en het verdiepen van vaargeulen in het IJsselmeer zijn in de zomer van 2020 vastgelegd in een bestuursovereenkomst tussen Rijk en provincie. Inmiddels zijn er diverse ontwikkelingen die ervoor zorgen dat de projecten volgens de provincie niet geheel volgens de overeenkomst kunnen worden uitgevoerd. Daarom zijn Rijk en provincie opnieuw in overleg. Provinciale Staten is hierover vandaag geïnformeerd.

De (contract)voorbereiding voor de nieuwe bruggen in de A7 is gestart. Een deel van de geul tussen Kornwerderzand en Makkum is op diepte gebracht. De voorbereidingen voor het verruimen van de sluis zijn vooral gericht op de raakvlakken die dit project heeft met de bruggen en geulen. Verder is de marktbijdrage, een voorwaarde om de grotere sluis te kunnen bouwen, nog niet definitief.

Sinds de ondertekening van de bestuursovereenkomst hebben zich diverse ontwikkelingen voorgedaan die invloed hebben op de planning en kosten van deze projecten:

De vertraging van het Rijksproject ‘Versterking Afsluitdijk’ raakt de provinciale projecten op Kornwerderzand. Inlopen van de planning kan alleen als er meer kan worden samengewerkt door de contractpartijen van Rijk en provincie. Dit alles binnen de kaders van de aanbestedingswetgeving.

De provincie had bij het verdiepen van de vaargeulen gerekend op gebruik van het gewonnen zand bij projecten zoals de Vismigratierivier en Versterking Friese IJsselmeerkust. Bij Rijkswaterstaat hebben zich echter eerder meer gegadigden gemeld voor zandwinning.

De verzilting van het IJsselmeer is ernstiger dan in eerste instantie gedacht. Sinds het droge jaar 2018 staat de verziltingsproblematiek van het IJsselmeergebied volop in de aandacht. De verzilting wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door het schutproces, maar ook door lekkage van de huidige spui- en schutsluizen. De aanpak van verzilting kent belangrijke raakvlakken met de provinciale projecten. Het Rijk heeft daarom gevraagd de verdieping van de vaargeulen op te schorten totdat er meer duidelijkheid is over de beheersmaatregelen voor het verziltingsproces. Op dit moment vindt onderzoek plaats dat naar verwachting in de zomer wordt afgerond.

Het traject van de marktbijdrage voor de verruimde sluis is nog niet rond. Een tolwet was niet haalbaar. Het Rijk, de regio en marktpartijen zijn in gesprek om tot een oplossing te komen.

Er is schaarste aan bouwmaterialen en personeel.

Gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder: ”De komende tijd kan bepalend worden voor het vervolg van de projecten bij Kornwerderzand. We zijn in gesprek met het Rijk.”