Energiecompensatie voor maatschappelijke organisaties

Algemeen
Foto Jelly Mellema
Foto Jelly Mellema

SNEEK- Veel maatschappelijke organisaties zoals (sport)verenigingen, ontmoetingsplaatsen (dorpshuizen, wijkgebouwen en MFC’s) en culturele instellingen kampen met hoge energieprijzen. Daarom heeft de gemeente een subsidieregeling om tegemoet te komen in deze hoge energiekosten. Organisaties kunnen de subsidie aanvragen tot 31 maart 2023 via de subsidiepagina op de website van de gemmente Súdwest-Fryslân.

Eenmalige compensatie

Met deze subsidie wil de gemeente voorkomen dat verenigingen en maatschappelijke organisaties in de financiële problemen komen door de gestegen energielasten. Daarom is er voor deze organisaties een eenmalige compensatie van meerkosten voor gas en stroom die het gevolg zijn van ontwikkelingen op de energiemarkt in 2022. De subsidie geldt voor verenigingen en maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk en pachters die onlosmakelijk verbonden zijn aan een maatschappelijke instelling.

Beschikbaar budget

Voor de energiecompensatie is in totaal € 1.600.000 beschikbaar. Dit betekent dat we het budget naar verhouding gelijk verdelen wanneer er niet genoeg geld is.

Voorwaarden compensatie

Voor de energiecompensatie geldt een aantal voorwaarden (zie de subsidiepagina voor de volledige regels):

Als je een pachter bent die onlosmakelijk is verbonden aan een maatschappelijke instelling dan kun je deze compensatie ook ontvangen.

Je had voor de jaren 2021 en 2022 een contract met een energieleverancier of voor de jaren 2021 en 2022 een huurcontract met een verhuurder die de huur en/of de servicekosten voor 2022 heeft verhoogd vanwege de stijging van de prijzen voor gas en/of stroom.

Het energienadeel is ontstaan in de periode van 1 januari 2022 t/m 31 december 2022.

Het energienadeel is met financiële gegevens onderbouwd.

De gemeente kan het geven van subsidie weigeren wanneer je organisatie niet is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (NHR).

Hoe vraag je de subsidie aan?

Dien de aanvraag digitaal in (met e-herkenning) via de subsidiepagina. Liever op papier invullen? Vraag dan een formulier aan via het mailadres: energiecompensatie@sudwestfryslan.nl.

Wanneer krijg je antwoord?

Na 1 mei 2023 worden de aanvragen definitief beoordeeld. Je ontvangt naar verwachting voor 1 juni 2023 het besluit waar het definitieve subsidiebedrag in staat. Dit maken we vervolgens binnen 3 weken naar je over.

Bij wie kun je terecht met vragen?

Bel 14 515 of mail energiecompensatie@sudwestfryslan.nl.