Gemeente Súdwest-Fryslân sluit 2022 met positief saldo af

Algemeen
Afbeelding

SNEEK- Uit de concept-jaarstukken 2022 blijkt dat de gemeente het jaar afsluit met een plus van 10,6 miljoen euro op een totale begroting van 352,2 miljoen euro. Het positieve saldo is het resultaat van hogere inkomsten en lagere uitgaven dan waar vooraf rekening mee werd gehouden. Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve en beschikbaar te maken voor voorziene uitgaven in 2023.

\n

 

In de begroting was rekening gehouden met een tekort van 2,2 miljoen euro. De positieve eindbalans van 10,6 miljoen euro over 2022 is een optelsom van verschillende factoren. Dit resultaat komt onder meer door een hogere algemene uitkering, die de gemeente ontvangt van het Rijk. Ook vielen de uitgaven in het sociaal domein lager uit en is er voordeel gehaald uit de grondexploitaties. Met dit extra geld kunnen in 2023 kosten voor de afhandeling van de toeslagenaffaire, energietoeslag, opvang en zorg voor Oekraïense vluchtelingen en ventilatie in scholen gedekt worden.

Financiële armslag

Wethouder Henk de Boer van Financiën plaatst het positieve resultaat in perspectief. “Mei alle útdagingen dy’t de ôfrûne jierren op ús ôfkamen, lykas de opfang fan Oekraynse flechtlingen en de enerzjykrisis, binne wy tige grutsk dat it resultaat posityf is. Us gemeente is finansjeel sûn, mar de kommende jierren ferwachtsje wy in tal ûnwissichheden lykas de herfoarmingsaginda fan it Ryk foar jeugdsoarch en de finansiering fan de Wmo. Stigende boukosten hawwe ympakt op de wenningbou en foar maatregels foar duorsumens en enerzjy is in soad jild nedich. Der leit in foarse útdaging om de ynkomsten en útjeften yn balâns te hâlden. Dêrom hawwe by it Ryk ek ús soargen utere oer de gemeentefinânsjes nei 2026.”

Terugblik

Met de nasleep van Corona en de grote vluchtelingenstroom als gevolg van de oorlog in Oekraïne was 2022 een bewogen jaar. Hierdoor stegen de (energie)prijzen en bracht dit veel mensen en ondernemers in de problemen. Als gemeente is flink ingezet op bestaanszekerheid voor iedereen, met aanvullende toeslagen voor energie naast de uitkeringen van het Rijk. De energiecrisis heeft de focus op een toekomstbestendige maatschappij nog eens verder aangescherpt. Met verduurzaming van woningen en bedrijven en nieuwe vormen van energie zijn in 2022 al goede stappen gezet, die de komende jaren een vervolg krijgen. 

Besluit gemeenteraad

Het college van burgemeester en wethouders heeft de concept-jaarstukken 2022 voorgelegd aan de gemeenteraad. Behandeling door de gemeenteraad is gepland op 22 juni 2023.